FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Seňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Seňa 507, Seňa
Termín nástupu
1.2.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.1.2018
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
376

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe psychológia / učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou
Ďalšie požiadavky
Ďalšie predpoklady:
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť,
g) výhodou je ovládanie materinského jazyka detí z MRK.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 22. decembra 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Na adresu:
Základná škola Seňa 507, 044 58 Seňa, s označením čísla výberového konania na obálke a v žiadosti. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov

Číslo výberového konania:
VK 1/2018PSYCH


RSS Feed Widget