Predmet

Riaditeľ

Súkromná spojená škola francúzsko – slovenská, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
M. C. Sklodowskej 1, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
• Plat bude stanovený od 2 400 EUR v závislosti od dosiahnutého vzdelania, skúseností a s ohľadom na splnenie podmienok výberového konania,
• Ďalšie benefity vyplývajúce z vnútorných predpisov napr.: vianočná odmena, dovolenka nad rámec ZP,
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady uchádzača (podľa § 9, § 10, § 11, § 12 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z.:
• vzdelanie podľa § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
PODMIENKY:
• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
• francúzsky jazyk – znalosť umožňujúca profesionálnu prácu, min. B1 – podmienkou
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.

ĎALŠIE POŽADOVANÉ PREDPOKLADY
Ďalšie požadované predpoklady vám vo výberovom konaní zabezpečia výhodu, ale nie sú nevyhnutnou podmienkou zapojenia sa do výberového konania.

• Skúsenosť s prácou v zahraničí a/alebo v medzinárodnom prostredí – preferenčne pozitívny vzťah k francúzskej kultúre a francúzskemu vzdelávaniu (napr. absolvované štúdium vo Francúzsku a pod.),
• Prax s riadením organizácie, útvaru alebo projektového tímu či skúsenosť s koordináciou medzinárodných tímov – preferenčne v oblasti vzdelávania – výhodou,
• Pracovná znalosť anglického jazyka – výhodou,
• Preukázanie manažérskych zručností a kontinuálneho samovzdelávania (vzdelávanie nad rámec povinného vzdelávania, certifikácie, školenia či iná relevantná prax – aj v inej oblasti ako pedagogika či školstvo),
• Analytické schopnosti, práca s internetom, práca s Office365: Word, Excel, Power Point, MS Teams. Tiež skúsenosť s inými aplikáciami napr. Edupage a AscAgenda EDUKA, Pronote – výhodou.
• Skúsenosť so spoluprácou s partnerskými inštitúciami na Slovensku či v zahraničí (napr. Francúzsky inštitút, francúzske bilingválne sekcie slovenských škôl a pod.) – výhodou.

POŽADOVANÉ DOKLADY
• žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov,
• motivačný list (vo francúzskom jazyku výhodou),
• kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• kópie dokladov a osvedčení o absolvovanom ďalšom vzdelávaní, príp. ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobné predpoklady na výkon funkcie,
• referencie z predchádzajúceho pôsobenia alebo kontakt na osobu, ktorú možno za účelom ich preverenia osloviť,
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• čestné vyhlásenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca,
• čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. a), b), c), e) a f), alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
• potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca, resp. iný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú dĺžku pedagogickej činnosti,
• písomný súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ich zverejnením na webovom sídle školy,
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE A PLAT
• Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné,
• Plat bude stanovený od 2 400 EUR v závislosti od dosiahnutého vzdelania, skúseností a s ohľadom na splnenie podmienok výberového konania,
• Ďalšie benefity vyplývajúce z vnútorných predpisov napr.: vianočná odmena, dovolenka nad rámec ZP,
• Predpokladaný nástup do funkcie: 1. 7. 2024, prípadne podľa dohody.

DORUČENIE ŽIADOSTÍ
a) Žiadosti o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte v obálkach označených menom a adresou odosielateľa a s nápisom „Výberové konanie – NEOTVÁRAŤ!“ na adresu: Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, M. C. Sklodowskej 1, 85104 Bratislava. Zároveň je nevyhnutné zaslať: žiadosť, štruktúrovaný životopis a motivačný list aj elektronicky na adresu: [email protected], s predmetom Výberové konanie – riaditeľ(ka) pre SK záležitosti. Pri doručovaní podľa možnosti a) je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky a úplnosť požadovanej dokumentácie pred termínom.

Alebo po b) všetky potrebné podklady pošlite elektronicky doručením na adresu: [email protected], s predmetom Výberové konanie – riaditeľ(ka) pre sk záležitosti. Pri doručovaní podľa možnosti b) je rozhodujúci dátum odoslania a úplnosť požadovanej dokumentácie.

Termín podania žiadostí o zaradenie do výberového konania: do 1. 6. 2024.

Výberové konanie môže byť kedykoľvek v jeho priebehu prerušené alebo zrušené, prípadne opakované, ak nebude vybraný vhodný uchádzač. Zriaďovateľ si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie iba uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené telefonicky najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením. Prosíme v životopise uviesť presnú adresu pre doručovanie písomností, telefonický a elektronický kontakt.
Prípadné ďalšie informácie získate na e-mailovej adrese [email protected].

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzatvorenia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná spojená škola francúzsko – slovenská
M. C. Sklodowskej 1
85104 Bratislava-Petržalka
www.ecolefrancaise.sk/fr/
0908297128
Kontaktná osoba
Lucia Doury
0949 565 625