Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Súkromná základná škola Guliver, Banská Štiavnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Andreja Trúchleho Sytnianskeho 2867/4, Banská Štiavnica
Aprobácia
Fyzika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
V srdci Slovenska, priamo v jedinečnom meste Banská Štiavnica vznikla základná škola akú Slovensko dosiaľ nevidelo!
Guliver je základná deväťročná škola, ktorá vzdeláva svojich žiakov inovatívnymi a kreatívnymi spôsobmi výučby. Škola poskytuje študentom vysoko nadštandardné prostredie, v ktorom sa cítia príjemne.

Čomu veríme?
• V našej škole každé dieťa, ktoré sa chce učiť, dostane možnosť rozvíjať všetky svoje schopnosti a talenty nielen pod vplyvom podnetného a špičkového prostredia, ale najmä pod pôsobením kvalitných, profesionálnych, kreatívnych, láskavých, produktívnych pedagógov.
• Povinnosťou pedagógov je nájsť výnimočnosť a jedinečnosť u detí a tiež rozvíjať a premieňať v ich vedomosti, schopnosti a zručnosti.

Čo chceme dosiahnuť?
• Chceme byť najlepšia škola, ktorá objavila/rozvinula/pripravila a podporila u všetkých detí aj pedagógov ich rast a možnosti uplatnenia sa.
• Absolventi našej školy budú pripravení na reálny život a svet a ich výzvy.

Koho hľadáme?
Pre našu výpravu Guliver hľadáme nadšeného, samo-motivovaného, tvorivého učiteľa, ktorý sa pridá do nášho kvalifikovaného tímu pedagogických pracovníkov.
Naša základná škola od školského roku 2021/2022, poskytuje nevídané možnosti štúdia, športového rozvoja, umeleckého rozvoja a intelektuálneho rozvoja. Hľadáme kolegov učiteľov, ktorí ich budú chcieť naplno využiť až za hranice našich súčasných predstáv.

Prečo sa Vám bude u nás páčiť?
Sme super moderná úplne nová deväťročná základná škola so špičkovým vybavením a velikánskym areálom s úžasnými možnosťami.
Okrem klasického vyučovacieho procesu podporujeme a rozvíjame aj mimoškolské aktivity, pre ktoré máme pripravené tie najlepšie možné podmienky.
Dopĺňame kolektív pedagogických aj nepedagogických kolegov bez predchádzajúcich väzieb a neformálnej hierarchie či zásluhovosti.
Celé vybavenie školy vrátane bazéna, športového areálu, počítačového vybavenia, foto/video technológií a mnoho ďalšieho je našim učiteľom k dispozícii.
Najmodernejšia školská jedáleň ponúka stravu, ktorá svojou kvalitou a rozmanitosťou vysoko prevyšuje bežné školské štandardy.

Čo očakávame od ideálneho kandidáta?
• Osvojiť si a zvnútorniť filozofiu, ciele a víziu školy.
• Vniesť inovatívne postupy práce, smerovať ich k modernému vzdelávaniu.
• Rozvíjať a pracovať na sebe, tak aby škola bola vždy o krok vpred.
• Byť pružný a schopný reagovať na nové trendy vo vzdelávaní.
• Mať splnené kvalifikačné predpoklady vyplývajúce zo zákona.
• Byť tímovým hráčom.
• Byť zapálený profesionál.
• Učenie nemôže byť pre Vás len práca.

Čo môžete očakávať od nás?
• Skutočnú podporu osobného profesijného rastu.
• Špičkové možnosti didaktického vybavenia na podporu vzdelávacieho procesu.
• Podporu tímovosti, spolupatričnosti a pomoci.
• Nové dizajnové priestorové a koncepčné prostredie.
• Spravodlivé finančné ohodnotenie za nadštandardnú prácu.
• Možnosť ubytovania v tesnej blízkosti školy.
• Možnosť bezplatného využívania športovísk, bazéna a ďalšieho bohatého vybavenia školy.
• Prednostné prijatie vlastných detí do jasieľ, škôlky a školy.
• Zo strany vedenia školy dôsledná metodická, profesná a organizačná pomoc a podpora.
• Vytváranie priestoru na sebarealizáciu v súlade s filozofiou školy.

Čo bude vašou úlohou?
• Vybudovanie a udržiavanie podnetného, pozitívneho, inkluzívneho a bezpečného vyučovacieho prostredia, ktoré rozvíja záujem o vzdelanie.
• Budovanie pozitívnych medziľudských vzťahov so študentami a kolegami.
• Maximálne využívanie dostupných moderných technológií v učebných postupoch.
• Vyvinúť a publikovať náplň vzdelávania vrátane poznámok, testov a úloh.
• Kontrola a dohľad v triede zaručujúci, že všetci študenti sa učia v bezpečnom a produktívnom prostredí.
• Zorganizovať si zdroje a pomôcky pre výuku a prezentáciu.
• Zadanie personalizovaných pokynov pre každého žiaka povzbudzujúce interaktívne učenie.
• Plánovanie a realizácia vzdelávacích aktivít.
• Starostlivosť o čistotu a poriadok v triede.
• Príprava a distribúcia pravidelných hodnotení žiakov a prospechových kariet.
• Zabezpečenie stretnutí s rodičmi.
• Dokumentácia a hodnotenie progresu jednotlivých žiakov.
• Zadanie a vyhodnotenie domácich úloh, projektov a testov.
• Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a poradách pedagogických aj nepedagogických pracovníkov školy.
• Spracovávanie podkladov podľa pokynov vedenia školy.

Čo ďalej, ak vás naša ponuka zaujala? Čo si máte pripraviť?
Pripravte prosím dva písomné dokumenty:
1. Štrukturovaný životopis
2. V rozsahu maximálne jednej A4 stránky nám stručne priblížte svoju koncepciu učenia, z ktorej zistíme
• Ako učíte?
• Ako štrukturujete hodinu?
• Ako plánujete hodnotiť žiakov?
• Aké pomôcky a prostredie by ste chceli využívať pri edukácii?
• POPUSTITE UZDU SVOJEJ FANTÁZIE

Komu to máte poslať?
Svoj životopis a koncepciu pošlite na mailovú adresu: [email protected]

Čo bude nasledovať?
Podklady každého jedného záujemcu starostlivo preštudujeme. Každého, kto spĺňa naše kritéria pozveme na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola Guliver
Andreja Trúchleho Sytnianskeho 2867/4
96901 Banská Štiavnica
https://skolaguliver.edupage.org/
0903706583,045/2901230
Kontaktná osoba
Adriana Borgulová
+421 903 706 583