Riaditeľ

Centrum voľného času, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pod hájom 1356, Dubnica nad Váhom
Termín nástupu
1.11.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.9.2021
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet pokročilý, Word, OpenOffice
Vzdelanie
Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti
- podľa § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods. 3 citovaného zákona
- kvalifikačné predpoklady: najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v zmysle §11 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie stupňa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.
- zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z,
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ďalšie požiadavky
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej obálke s označením:

„Výberové konanie CVČ – NEOTVÁRAŤ !“

najneskôr do 24.09.2021 na adresu :

Mestský úrad Dubnica nad Váhom,
oddelenie školstva,
Bratislavská 434/9,
018 41 Dubnica nad Váhom

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Viac na www.dubnica.eu

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum voľného času
Pod hájom 1356
01841 Dubnica nad Váhom
www.cvcdub.edu.sk
0424422765
Kontaktná osoba
Mária Balážová
0918117044