FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Základná škola, Spišský Štvrtok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 255/6, Spišský Štvrtok
Termín nástupu
1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
267

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC na úrovni používateľ
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z. z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31. 12. 2016.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
• ovládanie štátneho jazyka,
• spôsobilosť na právne úkony,
• vek nad 18 rokov,
• zdravotná spôsobilosť,
• bezúhonnosť,

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi – do 15. augusta 2019.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Oslovení budú vybraní uchádzači.