Filtre

Pedagogický asistent

Základná škola, Spišský Štvrtok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 255/6, Spišský Štvrtok
Termín nástupu
1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
267

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC na úrovni používateľ
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z. z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31. 12. 2016.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
• ovládanie štátneho jazyka,
• spôsobilosť na právne úkony,
• vek nad 18 rokov,
• zdravotná spôsobilosť,
• bezúhonnosť,

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi – do 15. augusta 2019.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Oslovení budú vybraní uchádzači.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 255/6
05314 Spišský Štvrtok
0534699009
Kontaktná osoba
Ľudmila Barlová
0534598224

Reagovať na ponuku