Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola , Porúbka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Porúbka 197 , Porúbka
Termín nástupu
1.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2021
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Obec Porúbka vyhlasuje výberové konanie len na
pracovnú pozíciu RIADITEĽ/-KA Materskej školy Porúbka 197:
kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona MŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
Ďalšie požiadavky
Obec Porúbka vyhlasuje výberové konanie len na
pracovnú pozíciu RIADITEĽ/-KA Materskej školy Porúbka 197
Ďalšie požadované vzdelanie:
- prvá atestácia podľa zákona MŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania,
- občianska a morálna bezúhonnosť,
- počítačové znalosti - mierne pokročilý /internet, e-mail, office/
- znalosť legislatívy,
- riadiace a organizačné schopnosti.

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- overené doklady o vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- návrh koncepcie rozvoja materskej školy (cca 4 strany),
- preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
- súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Písomnú žiadosť a požadované doklady zaslať alebo osobne odovzdať na adrese:
Obec Porúbka
Porúbka č. 29
013 11 Lietavská Lúčka

Termín uzávierky prihlášok je 31. júl 2021 o 12.00 hod.
Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Porúbka 197
Porúbka
Kontaktná osoba
Igor Frko
0911805568