Predmet
Pracovné ponuky za

Zástupca riaditeľa

SZŠ, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Strečnianska 20, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
690
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 296/2022, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.9.2023.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s internetom, práca s Office365 - Word, Excel, Power Point, MS Teams, Edupage a AscAgenda
Vzdelanie
Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20 ,850 07 Bratislava v zmysle § 84 odst. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu zástupca riaditeľa školy pre výchovno-vzdelávací proces od 21.11.2022.

Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:
• zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou,
• minimálna prax 5 rokov,
• preferujeme učiteľa všeobecno- vzdelávacích predmetov- kombinácia matematika, informatika, jazyk
• absolvovanie funkčného vzdelávania,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
• profesijný životopis
• motivačný list,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Náplň práce a požiadavky:
• zabezpečovanie úloh pedagogicko-organizačného charakteru z poverenia riaditeľky,
• zabezpečovanie organizačno-administratívnych úloh (štatistiky, edu – zber),
• správa elektronického systému školy (EDUPAGE),
• kontrolná činnosť výchovno-vzdelávacej práce zamestnancov/účasť na ich hodnotení,
• pedagogická činnosť v rozsahu vyplývajúcom zo zákona,
• aktívna účasť na realizácii/tvorbe koncepcie školy,
• znalosť a dodržiavanie legislatívy,
• manažérske a organizačné schopnosti,
• schopnosť viesť ľudí a prirodzene ich podporovať v osobnom i profesijnom rozvoji,
• výborné komunikačné zručnosti, schopnosť budovať pozitívne vzťahy,
• schopnosť vytvárať príjemné pracovné prostredie s atmosférou dôvery a kooperácie,
• podávanie návrhov na vylepšenie vybavenia školy, na realizáciu nutných opráv a prípadných zmien v budove školy,
• aktívna spoluúčasť na propagácii školy.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.
Výberové konanie môže byť kedykoľvek v jeho priebehu prerušené alebo zrušené, prípadne opakované, ak nebude vybraný vhodný uchádzač.


Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

V prípade záujmu o danú pozíciu nám, prosím, zašlite Váš životopis mailom na: [email protected]
Kontaktovať budeme vybraných záujemcov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
SZŠ
Strečnianska 20
85105 Bratislava-Petržalka
https://szsba.edupage.org/?
0915734018
Kontaktná osoba
Simona Kolínková
0915734018