FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Školský špeciálny pedagóg

Stredná odborná škola, Námestovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hattalova 968/33, Námestovo
Termín nástupu
1.4.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.3.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
371

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČOV

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii školský špeciálny pedagóg podľa Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom programe špeciálna pedagogika,
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorých ostatných študijných odboroch špecifikovaných v prílohe č. 8 vyššie uvedenej vyhlášky a rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon pracovnej činnosti školského špeciálneho pedagóga alebo špeciálneho pedagóga a terénneho pedagóga, alebo rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky podľa predpisov účinných do 31. 8. 2019.
Ďalšie požiadavky
Podmienky pre zaradenie uchádzačov do výberového konania:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• kópie dokladov o vzdelaní,
• odpis z registra trestov,
• súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky:
• školský špeciálny pedagóg – 1336,00 eur (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa)
Predbežný termín nástupu:
• apríl 2020

Žiadosť spolu s ostatnými dokumentami zasielajte e-mailom na adresu [email protected], alebo poštou na adresu SOŠ podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo, najneskôr do 28. 02. 2020.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov, bude zamestnávateľ nakladať v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Voľné pracovné miesta vznikli na základe zapojenia školy do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum. V zmysle podmienok projektu sa tieto pracovné miesta obsadzujú na dobu určitú – maximálne 2 roky.