Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Chlebnice 134, Chlebnice
Termín nástupu
22.11.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.10.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
186
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Excel
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy - Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Platové podmienky
Podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.
Požadované doklady
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre výberové konanie v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi pošlite e-mailom na adresu: [email protected] do 18.10.2021 alebo poštou na adresu:
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55
Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor, o ktorého termíne budú vopred informovaní.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša
Chlebnice 134
02755 Chlebnice
www.zschlebnice.sk
0435894362,0435526114
Kontaktná osoba
Mgr. Monika Oklapková
0915807291