Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šrobárova 1, Košice-Staré Mesto
Aprobácia
Biológia, Chémia
Termín nástupu
1.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.9.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
557
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste — učiteľ/učiteľka s aprobáciou biológia a chémia s možným nástupom od 01.10.2021 – zastupovanie počas práceneschopnosti, materskej a rodičovskej dovolenky.

Voľné pracovné miesto
učiteľ SŠ aprobácia biológia - chémia

Úväzok
plný pracovný úväzok – 100% (vyučovacia povinnosť 22hod./týž.)

Pozícia
Učiteľ SŠ – biológia a chémia

Názov a adresa zamestnávateľa
Gymnázium
Šrobárova 1
042 23 Košice

Dátum nástupu do PP
01.10.2021 (zastupovanie počas práceneschopnosti, materskej a rodičovskej dovolenky)
Kontakt
t.č.: +421 55 2021333
+421 55 6221951
e-mail: [email protected]

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové zaradenie a plat
V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (minimálne 915,00 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov – Platové tarify PZ a OZ).

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov
 žiadosť o prijatie do zamestnania,
 profesijný životopis,
 overené kópie o dosiahnutom vzdelaní,
 písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu [email protected] do 27.09.2021. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Šrobárova 1
04223 Košice-Staré Mesto
www.srobarka.sk
0556221951,0556225593,0556225876
Kontaktná osoba
Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová
0552021333