Sociálny pedagóg

Materská škola, Betlanovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Betlanovce 23, Betlanovce
Termín nástupu
1.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.9.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
20

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný štruktúrovaný životopis profesijný štruktúrovaný životopis formou europassu,
• fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• motivačný list
Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, tvorivosť,
kladný vzťah k práci s deťmi, práca v tíme, precíznosť, spoľahlivosť, empatia
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte osobne alebo poštou najneskôr do 24.9.2021 do 12.00 hod. na adresu: Obec Betlanovce, Betlanovce 23, 053 15.
Na obálku uveďte: „NP PoP II MŠ sociálny pedagóg – neotvárať“.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec Betlanovce, Betlanovce 23, 053 15.
Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované. Uchádzači nebudú do ústneho pohovoru zaradení.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Ústny pohovor sa uskutoční v budove Obecného úradu obce Betlanovce, Betlanovce 23, 053 15. Vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Betlanovce 23
05315 Betlanovce
0902430160,0902160430
Kontaktná osoba
Ing. Zoltán Varga
0904688184