Riaditeľ

Centrum voľného času, Hnúšťa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nábrežie Rimavy 457, Hnúšťa
Termín nástupu
1.11.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
11.10.2021
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
aktívna znalosť práce s PC ( Word, Excel, internet),
Vzdelanie
• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s poukazom na ustanovenia § 39 ods. 3 uvedeného zákona a podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• zaradenie do kariérneho stupňa učiteľ s prvou atestáciou (§39 ods. 3, písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.),
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Iné predpoklady a požiadavky:
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 odsek 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z.,
• znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť,
• osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z.,
• organizačné a riadiace schopnosti,
• aktívna znalosť práce s PC ( Word, Excel, internet),
• občianska bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z., doložiť čestným vyhlásením,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.,
• spôsobilosť na právne úkony,
• vodičské oprávnenie sk. B – aktívne vedenie motorového vozidla – odporúčaný predpoklad

Požadované doklady (originál alebo úradne overená kópia):
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní 1. atestácie a v prípade absolvovania funkčného vzdelávania alebo funkčného inovačného vzdelávania podľa § 89 zákona č. 138/2019 Z. z. aj doklad o jeho absolvovaní,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako mesiac),
• písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia,
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac), ktorý je podmienkou práce s poskytnutými materiálmi uchádzačov,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predkladaných dokladoch,
• presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie riaditeľ/riaditeľka CVČ Hnúšťa – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť (osobne alebo poštou - rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) do 11. októbra 2021 na adresu: Mesto Hnúšťa, Mestský úrad, Francisciho 74/2 , 981 01 Hnúšťa.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum voľného času
Nábrežie Rimavy 457
98101 Hnúšťa
0475422206
Kontaktná osoba
Mesto Hnúšťa
0472028822