Pedagogický asistent

Základná škola, Turňa nad Bodvou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou
Termín nástupu
1.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.9.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
282

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilé znalosti - internet, Word, OpenOffice
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer na dobu určitú počas doby trvania projektu Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II (NP PRIM II)
Predpokladaný termín nástupu: október 2021
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis - Europass,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných dokladoch,
- v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 22.09.2021 do 12:00 hod. na adresu:

Základná škola s materskou školou
Školská ulica 301/16
044 02 Turňa nad Bodvou

Na obálku uveďte:
„Žiadosť o prijatie do zamestnania pedagogický asistent v MŠ – neotvárať“

alebo e-mailom: [email protected]

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenie žiadosti na ZŠ s MŠ, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.
Na ústny pohovor budú vybraní uchádzači osobne pozvaní v termíne od 27.09.2021 do 29.09.2021 do budovy ZŠ s MŠ, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou. Účastník pohovoru čestne vyhlasuje svoju bezpríznakovosť na Covid-19, resp. sa riadi aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami ÚVZ SR.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská ulica 301/16
04402 Turňa nad Bodvou
www.zsturnaslov.edupage.org
0554662131,0554607349
Kontaktná osoba
Mgr. Andrea Deáková
+421907906479