Riaditeľ

Základná škola, Trenčianska Teplá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá
Termín nástupu
1.11.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
6.10.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
266

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, internet na pokročilej úrovni
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa § 10 ods. 1, § 11 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.) a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- vykonaná I. atestácia podľa § 30 ods. 1 alebo podľa § 90 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. ,
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve as o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- občianska a morálna bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- znalosť príslušnej legislatívy, príslušných právnych a bezpečnostných predpisov,
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, aktívna znalosť práce s PC.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti do výberového konania:
- písomná žiadosť o zaradenia do výberového konania,
- motivačný list,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- overený doklad o absolvovaní I. atestácie ,
- potvrdenie o dĺžke výkonu činnosti pedagogického zamestnanca,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy,
- čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického zamestnanca,
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba doručiť poštou alebo osobne v obálke označenej – Výberové konanie na riaditeľa ZŠ – neotvárať –
do 06. 10. 2021 vrátane
na adresu: Obecný úrad Trenčianska Teplá, M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá.

Prihlášky doručené na Obecný úrad po termíne sa do výberového konania nezaradia.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom , ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený najmenej 7 dní pred uskutočnením.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
J. Braneckého 130/15
91401 Trenčianska Teplá
www.zstrenctepla.edupage.sk
0326591348
Kontaktná osoba
Mgr. Erika Gereková
0326558221