Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Majster odbornej výchovy

Súkromná stredná odborná škola ELBA, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Smetanova 2, Prešov
Termín nástupu
20.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.9.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
139

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce PC (Word, Excel, internet, Powerpoint), schopnosť používať školské aplikácie (Asc Agenda, Edupage, Office 365)
Vzdelanie
Názov zamestnávateľa: Súkromná stredná odborná škola ELBA, Smetanova 2, 080 05 Prešov
Miesto výkonu: EP Terňa
Kontakty: 051/77 14 999, 0948 22 47 67
Mail: [email protected]
Kategória PZ: majster odbornej výchovy
Podkategória PZ: učiteľ strednej školy – MOV pre stavebnú výrobu - murár
Pracovné podmienky: pracovný pomer od 9/2021, plný pracovný úväzok, odmeňovanie podľa Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore stavebníctvo, geodézia a kartografia,
• študijný program - v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším študijným odborom,
• doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa príslušných odborných vyučovacích predmetov je výhodou,
• odborná prax s obsahovým zameraním na aplikáciu vedomostí a zručností na príslušný odbor vzdelávania – stavebníctvo.

Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• doklady o dosiahnutom vzdelaní,
• profesijný životopis,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) na výkon povolania,
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Ďalšie požiadavky:
• znalosť práce s PC,
• komunikatívnosť a spoločenský rozhľad,
• samostatnosť a flexibilita,
• schopnosť pracovať v tíme,
• zodpovednosť a pracovaná disciplína.

Žiadosti a doklady posielajte na adresu sídla školy do 15. 9. 2021.

Mgr. Romana Birošová, MBA
riaditeľka

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola ELBA
Smetanova 2
08001 Prešov
www.ssoselbapo.edu.sk
0517714999
Kontaktná osoba
Mgr. Romana Birošová, MBA
0948 22 47 67