Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Klokoč

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Klokoč 25, Klokoč
Termín nástupu
2.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
21

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC vítaná
Vzdelanie
• predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 9, § 10 ods. l a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• vykonanie 1. atestácie podľa § 30 ods. 1 alebo jej získanie podľa § 90 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
Iné kritériá a požiadavky
• bezúhonnosť - § 9 ods.1 písm. b) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.
• zdravotná spôsobilosť- § 9 ods. 1 písm. c) a 16 zákona č. 138/2019 Z. z.
• ovládanie štátneho jazyka - § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.
• znalosť práce s PC vítaná
• znalosť príslušnej legislatívy
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
• flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti pedagogického zamestnanca
• profesijný štruktúrovaný životopis
• písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
• preukázanie zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Klokoč 25
96225 Klokoč
0948521161
Kontaktná osoba
Radoslav Hruška
0908214720