Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Hranovnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sládkovičova 501/15, Hranovnica
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
25.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
449

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s PC, internetom, Microsoft Office, interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2022, s možnosťou predĺženia pracovnej zmluvy na ďalší školský rok.

Potrebné doklady pre všetkých záujemcov:
– žiadosť o prijatie do zamestnania,
– profesijný životopis,
– kópia dokladu o potrebnom najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
– súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.

Kvalifikačné predpoklady:
a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) ovládanie štátneho jazyka,
d) zdravotná spôsobilosť,
e) bezúhonnosť,
f) vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.

Žiadosť o prijatie do zamestnania je možné doručiť:
– osobne,
– mailom,
– alebo poštou na adresu školy.

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Šifrová, riaditeľka školy, tel. 052/788 88 63

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Sládkovičova 501/15
05916 Hranovnica
www.zshranovnica.sk
0527888863
Kontaktná osoba
Mgr. Ľubica Šifrová
0527888863