Predmet

Sociálny pedagóg

Základná škola, Gemerská Poloma

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sládkovičova 487, Gemerská Poloma
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
135

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadované vzdelanie: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
sociálny pedagóg - Príloha č. 15 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
V rámci výberového konania sa zvažuje možnosť prijatia buď špeciálneho pedagóga alebo sociálneho pedagóga v rámci projektu PoP alebo učiteľa / učiteľku prvého stupňa ZŠ (vhodné v aprobácii s telesnou a športovou výchovou alebo anglickým jazykom) na dobu určitú v trvaní od 01. 09. 2021 do 31. 08. 2022.
Ďalšie požiadavky:
● ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť;
● zdravotná spôsobilosť;
● vítaná je znalosť rómskeho jazyka, skúsenosti s prácou so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a prax v školstve (najmä skúsenosti v oblasti špeciálnej pedagogiky – práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami).
INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ
Žiadosť o zamestnanie s priloženým profesijným životopisom je potrebné zaslať do 31. 07. 2021 na mailovú adresu: [email protected] Po uvedenom termíne vedenie školy pozve uchádzača na osobný pohovor.
ADRESA: Základná škola, Sládkovičova 487, 049 22 Gemerská Poloma
KONTAKTNÁ OSOBA: PhDr. Vladimír Vnenčák, riaditeľ školy
Tel. číslo: 058/7950117 [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Sládkovičova 487
04922 Gemerská Poloma
www.zsgempoloma.edupage.org
0587950117
Kontaktná osoba
Vladimír Vnenčák
+421587950117