Predmet

Riaditeľ

Súkromná ZŠ WonderSchool, Bratislava-Dúbravka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bílikova 34, Bratislava-Dúbravka
Termín nástupu
16.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
90

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet pokročilý,Open Office pokročilý
Vzdelanie
-Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórií a podkategórií predagogického zametnanca a v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania
-vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky:
-spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
-bezúhonnosť
-zdravotná spôsobilosť
-ovládanie štátneho jazyka
-ovládanie anglického jazyka na úrovni B2
Zoznam požadovaných dokladov:
-overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
-overená kópia osvedčenia o vykonaní 1.atestácie
-doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
-profesijný životopis
-čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 ods.1 zákona 138/20019 Z.z.
-potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle § 16 ods. 1 a 2 zákona č.138/20019 Z.z.
-súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov
Odmeňovanie : podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce plus pravidelný špeciálny osobný príplatok k riadeniu školy
Ďalšie požiadavky
Do našej súkromnej ZŠ WonderShool príjmeme osobu s praxou v školstve, pre ktorú je táto práca poslaním, nemá problém s vedením ľudí, ma dobré komunikačné schopnosti, vie pracovať pod stresom, zvláda nápor administratívnej práce a dokáže prácu delegovať. Ponúkame prácu v škole rodinného charakteru s malým počtom žiakov v triedach, s výborne zohratým tímom, s dobrým materiálnym vybavením. K uvedenej pozícií ponúkame zaujimavé finančné ohodnotenie.
Viac o skole: www.wonderland.sk

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná ZŠ WonderSchool
Bílikova 34
84105 Bratislava-Dúbravka
0903828530
Kontaktná osoba
Soňa Bubeníková - zriaďovateľ,generálny riaditeľ
0903828530