Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Trebeľovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trebeľovce 101, Trebeľovce
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
2.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
23

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Bežný užívateľ
Vzdelanie
-kvalifikačné predpoklady v zmysle Zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch
-prvá atestácia podľa Zákona č.138/2019 Z.z.o pedagogických zamestnancoch
-najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle §3 ods. 5 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
-písomnú žiadosť, profesijný životopis, fotokópie dokladov o vzdelaní potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti,
čestné vyhlásenie: o bezúhonnosti,
zdravotnej spôsobilosti,
neodvolaní z funkcie riaditeľa školského zariadenia v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) c) a e) a ods.8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.
-návrh koncepcie rozvoja MŠ, súhlas so spracovaním údajov pre potreby výberového konania podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Zaslať v obálke do 02.8.2021 na obálku uviesť "VÝBEROVÉ KONANIE" "Neotvárať"
platové podmienky v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Trebeľovce 101
98531 Trebeľovce
0474398723
Kontaktná osoba
Mgr.Marcel Hudec
0474398151