Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Turňa nad Bodvou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou
Aprobácia
Anglický jazyk, Etická výchova / Náboženská výchova, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
282

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie práce s OpenOffice, Word, PowerPoint, internet ...
Vzdelanie
Splnenie kvalifikačných predpokladov (VŠ vzdelanie II. stupňa), bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov: - žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- motivačný list,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Doplňujúce informácie: - pracovný pomer na dobu určitú (do budúcna s možnosťou predĺženia PP),
- o termíne osobného pohovoru bude uchádzač osobne informovaný,
- životopis, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme zaslať elektronicky na e-mail: [email protected]gmail.com alebo poštou na adresu
Základná škola s materskou školou, Školská 301/16, 044 02 Turňa nad Bodvou do 31.07.2021

Kontakt: 0907 906 479
[email protected]

Osobnostné predpoklady: - morálna bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- výborné komunikatívne a sociálne spôsobilosti
- záujem o uplatňovanie inovačných trendov vo vyučovaní a v práci s deťmi
- flexibilita, kreativita
- bezúhonnosť

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.. zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verenom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov (viď. tabuľka: Platové tarify pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1.1.2020 podľa nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z.).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská ulica 301/16
04402 Turňa nad Bodvou
www.zsturnaslov.edupage.sk
0554662131,0554607349
Kontaktná osoba
Mgr. Andrea Deáková
+421907906479