Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Kamienka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kamienka 113, Kamienka
Aprobácia
Telesná a športová výchova
Termín nástupu
24.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
111

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Ponúkaná mzda: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• motivačný list
• profesijný štruktúrovaný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo na webovom sídle
školy)
• potvrdenie o ukončení adaptačného vzdelávania (výhodou)
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona č. 138/2019 §15 ods. 1 a 2 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• v prípade úspešnosti vo výberovom konaní Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.


Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
• uzávierka prijímania žiadostí je dňa 16. 7. 2021 do 13.00 hod. V uvedenom termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené na ZŠ s MŠ, Kamienka 113, 06532 Kamienka, okr. Stará Ľubovňa,
• na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať,
• žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné poslať v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie - NEOTVÁRAŤ“ na adresu: ZŠ s MŠ, Kamienka 113, 065 32 Kamienka, okr. Stará Ľubovňa
• alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do riaditeľne: Dátum a miesto konania výberového konania: ZŠ s MŠ, Kamienka 113, 06532 Kamienka, okr. Stará Ľubovňa,
• výberové konanie sa uskutoční dňa: 26. 7. 2021 (pondelok) od 11.00 hod. v ZŠ s MŠ, Kamienka 113, 065 32 Kamienka, okr. Stará Ľubovňa,
• účasť na výberovom konaní bude umožnená len vybratým uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky požadované doklady. Uchádzačom bude zaslaná e-mailom pozvánka na výberové konanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Kamienka 113
06532 Kamienka
www.zskamienka.edupage.org
0524283521
Kontaktná osoba
PaedDr. Oľga Gregová
+421524283521