Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Lietava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lietava 216, Lietava
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
167

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC, Microsoft Office, EDUPAGE
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady zasielajte na zverejnenú e-mailovú adresu školy ([email protected]) alebo poštou do 16.07.2021.

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o prijatie do zamestnania + motivačný list
• profesijný životopis

• kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z.z.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. – u úspešného uchádzača sa preukazuje lekárskym potvrdením pred vznikom pracovnoprávneho pomeru,
• ovládanie štátneho jazyka.

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/3003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca.

Trvanie pracovného pomeru: doba určitá, od 1.9.2021 do ukončenia realizácie národného projektu V základnej škole úspešnejší II - október 2022

Len vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Lietava 216
01318 Lietava
www.zslietava.edupage.org
0415971026
Kontaktná osoba
Mgr. Tatiana Obložinská
0905454707