Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Stará Ľubovňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vsetínska 36, Stará Ľubovňa
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
206

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov č. 1/2020 Z. z., (v učiteľskom študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika, v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo alebo obdobné programy)
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
 čestné prehlásenie, že uchádzač o zamestnanie je bezúhonný (úspešný uchádzač, predloží odpis z registra trestov)
 kópie dokladov o vzdelaní – úspešný uchádzač predloží po výberovom konaní overené kópie dokladov o vzdelaní,
 profesijný životopis,
 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca - predloží iba úspešný uchádzač,
 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorý je dostupný na stránke školy:
https://www.msvsetinska.sk/wp-content/uploads/S%C3%BAhlas-so-SO%C3%9A_uch%C3%A1dza%C4%8Di-%C5%BEivotopisy-3.pdf.

Ďalšie požiadavky:
 bezúhonnosť,
 zdravotná spôsobilosť,
 ovládanie štátneho jazyka.
 znalosť príslušnej legislatívy,
 osobné a morálne predpoklady,
 komunikatívnosť,
 flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Vsetínska 36
06401 Stará Ľubovňa
www.msvsetinska.sk
0524321587
Kontaktná osoba
Mgr. Zuzana Vyšňovská
0911676123