Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Základná umelecká škola, Hlohovec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pribinova 5, Hlohovec
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
01.07.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
654

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-základy, MS Office - základy
Vzdelanie
podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne vyššie odborné vzdelanie v odbore hra na klavíri.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- doklady o ukončenom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- v prípade úspešnosti vo VK Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 25. 06. 2021 do 12.00 h na adresu:
Základná umelecká škola Hlohovec
Pribinova 5
920 01 Hlohovec

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania“ – neotvárať“.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do ZUŠ, Pribinova 5, Hlohovec. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 01.07. 2021 o 10.30 h v budove školy v koncertnej sále a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola
Pribinova 5
92001 Hlohovec
ww.zushlohovec.sk
0337300342,0908701866,0903226721
Kontaktná osoba
PaedDr. Oľga Pappová, PhD.
0910886816