Predmet

Riaditeľ

Základná škola, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lichardova 24, Žilina
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
440

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, word, excel
Vzdelanie
Požiadavky:

kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania,
práca s počítačom (internet, word, excel),
občianska a morálna bezúhonnosť,
znalosť legislatívy,
riadiace a organizačné schopnosti.
Ďalšie požiadavky
Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
overené doklady o vzdelaní,
profesijný štruktúrovaný životopis,
návrh koncepcie rozvoja základnej školy (cca 4 strany),
preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie,
potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z . z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Písomnú žiadosť a požadované doklady zaslať alebo osobne odovzdať v podateľni:

Mestský úrad Žilina – OŠKŠCRaMR – oddelenie školstva a mládeže

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Obálku viditeľne označiť heslom: „Výberové konanie ZŠ, Lichardova 24, Žilina – neotvárať!“

Termín uzávierky prihlášok je 29. júna 2021 o 12:00 hod.

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

V Žiline dňa 07.06.2021

http://www.zslichardova.sk/novinky

https://www.zilina.sk/oznamy-mesta/2021/oznamenie-o-vyhlaseni-vyberoveho-konania-na-riaditel-riaditelka-zakladnej-skoly-lichardova-24-010-01-zilina/

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Lichardova 24
01001 Žilina
www.zslichza.edu.sk
0417243646
Kontaktná osoba
Zuzana Užák Kalužayová
0907270079