Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Záriečie

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Záriečie 136, Záriečie
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.07.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
162

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s Microsoft office, práca s elektronickou triednou knihou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona 138/ 2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov- účinná od 15.1.2020
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť
• profesijný životopis
• motivačný list
• súhlas so spracovaním osobných údajov
• fotokópie dokladov o vzdelaní
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania

Ostatné požiadavky:
- osobnostné a morálne predpoklady
- komunikačné, organizačné a riadiace zručnosti, schopnosť samostatne pracovať
- flexibilita, zodpovednosť, a spoľahlivosť.
Pracovné podmienky-mzda:
V zmysle zákona č. 553/ 2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Záriečie 136
02052 Záriečie
www.zszariecie.edupage.org
0424692113
Kontaktná osoba
Katarína Brezinová
0905850164