Predmet

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šarišské Bohdanovce 179, Šarišské Bohdanovce
Termín nástupu
01.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
09.07.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
184

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce PC (Word, Excel, internet, Powerpoint)
Vzdelanie
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
• kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
• dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou v súlade s § 39 ods. 3 a) až b), § 59 a § 90 ods. 1 a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• znalosť príslušnej školskej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• ovládanie štátneho jazyka slovom i písmom podľa § 17 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – preukázaná čestným prehlásením o bezúhonnosti pred výberovým konaním a po výberovom konaní odpisom RT,
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
• osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
• flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní, vykonaní atestácie, funkčného vzdelávania alebo funkčného inovačného vzdelávania podľa § 89 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• kópie dokladov o ďalšom absolvovanom vzdelávaní,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
• profesijný štruktúrovaný životopis, vyplnený osobný dotazník, motivačný list,
• písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy (rozsah maximálne 3 strany, typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, okraje 2,5 cm so zarovnaním do bloku),
• čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti,
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasti na výberovom konaní :

Písomné prihlášky pošlite alebo osobne doručte v zalepenej obálke do podateľne obecného úradu Šarišské Bohdanovce 87, 082 05 Šarišské Bohdanovce , najneskôr do 25. júna 2021 do 12:00 hodiny (Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky) s označením na obálke „Výberové konanie Základnej školy s materskou školou Šarišské Bohdanovce - neotvárať“ s uvedením odosielateľa.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí nepredložia všetky požadované doklady.
Termín a miesto výberového konania bude oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a doložili všetky požadované doklady, kvalifikačné a iné predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Šarišské Bohdanovce 179
08205 Šarišské Bohdanovce
www.zssbohdanovce.stranka.info
0517781132
Kontaktná osoba
Peter Merkovský
0517781126