Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Kotrčiná Lúčka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kotrčiná Lúčka 102, Kotrčiná Lúčka
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.07.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
20

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC
Vzdelanie
- kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej
kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca v zmysle
vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z.z.
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov
- minimálne päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia
výberového konania
- splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický
zamestnanec s prvou atestáciou
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- overené kópie dokladov o vzdelaní (aj pri VŠ vzdelaní prosíme predložiť
maturitné vysvedčenie)
- potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
- profesijný štruktúrovaný životopis
- písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne
4 strany)
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej
činnosti
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- čestné vyhlásenie o tom, že kandidát nebol odvolaný z funkcie podľa § 3
ods. 7 písm. a) c) e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely
výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 22.06.2021 na adresu:
Obecný úrad Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka.
(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).
Obálku označte heslom „VK riaditeľ MŠ Kotrčiná Lúčka - NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy.
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania je 12.07.2021. Predpokladaný nástup do zamestnania je k 01.09.2021.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Kotrčiná Lúčka 102
01302 Kotrčiná Lúčka
0415630271
Kontaktná osoba
Jozef Žabka (starosta obce)
0948484072