Predmet

Ekonóm/ka

SOŠ letecko-technická, Trenčín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Legionárska 160, Trenčín
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
334

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie (maturita) ekonomického smeru alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa ekonomického smeru. Prax v rozpočtovníctve vítaná.
Ďalšie požiadavky
Vedúci technicko-ekonomického úseku priamo riadi, organizuje, zabezpečuje a koordinuje technicko-ekonomické a finančné zabezpečenie činnosti SOŠ LT a súčinnosť v týchto veciach s ďalšími organizačnými úsekmi
V obchodných, hospodárskych, personálnych a ostatných vzťahoch súvisiacich so zabezpečovaním činností SOŠ LT ako štátnej príspevkovej organizácie je oprávnený vstupovať len na základe predchádzajúceho osobitného poverenia riaditeľa SOŠ LT.
Do pôsobnosti vedúceho technicko-ekonomického úseku patrí:
a) riadiť činnosti a personál úseku:
– všeobecnej učtárne,
– mzdovej učtárne a pokladne,
– zásobovania (nákupu) tovaru a materiálu pre SOŠ LT,
– prevádzok (pracovísk),
− evidencie materiálu a skladu,
− výdaja náradia,
b) zodpovednosť za:
– vypracovanie návrhu rozpočtu, zmien rozpočtu, rozpočtových opatrení, účtovnej uzávierky, inventúr, zúčtovanie vzťahov k ŠR,
– materiálové zabezpečenie a hospodárenie s majetkom, návrhy hospodárskych zmlúv,
– komplexné zabezpečenie technicko-hospodárskych plánov a previazanosť s finančným plánom (finančných, vecných a materiálových plánov, napr. plán nákupu, údržby a opráv),
– hospodárenie a efektívne využívanie rozpočtových prostriedkov,
– riadenie systému financovania,
– spracovanie podkladov na nákup (obstarávanie) služieb a verejných prác,
– účtovnú evidenciu a evidenciu hospodárskych zmlúv,
– vedenie stanovenej evidencie a dokumentácie,
– stanovenie a dodržanie noriem spotreby energie a palív,
– zabezpečenie inventarizácie a spracovanie jej výsledkov,
– plnenie a zabezpečovanie ďalších úloh vyplývajúcich z čl. V,
– vykonávanie I. stupňa finančnej kontroly,

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
SOŠ letecko-technická
Legionárska 160
91104 Trenčín
www.soslt.edupage.org
0326565411,0904859099,0326582326
Kontaktná osoba
Stanislav Malec
0904859099