Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Jánovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jánovce 199, Jánovce
Termín nástupu
01.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
22

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
 odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy (alebo školského zariadenia) podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 kariérový stupeň pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť,
 riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť,
 zdravotná spôsobilosť,
 ovládanie štátneho jazyka,
 znalosť školskej legislatívy.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
 prihláška do výberového konania,
 overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 profesijný životopis,
 doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa materskej školy
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch,
 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania prihlášok je 16. júna 2021 o 13.00 hod.

Prihlášky s označením „Výberové konanie Materská škola Jánovce“ posielajte na adresu: Obecný úrad Jánovce 248, 059 13 Jánovce.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Jánovce 199
05913 Jánovce
0524468964
Kontaktná osoba
Jozef Kacvinský
0902917800