Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Súkromná materská škola, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haburská 15, Prešov
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
39

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť
- profesijný životopis
- motivačný list
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- fotokópie dokladov o vzdelaní
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania

Iné požiadavky:
- ovládanie štátneho jazyka
- ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), spoľahlivosť, komunikatívnosť

Iné požiadavky uvedené v tejto časti konkretizujte v životopise (europass) v časti Osobná spôsobilosť.

Informácia o plate:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe od 738,50 € / mesiac.

Miesto výkonu práce:
Súkromná materská škola, Haburská 15, Prešov (od 1. 9. 2021 )

Rozsah úväzku:
100%

Ukončenie výberového konania:
Doručenie písomností – do 15. júna 2021
Pohovory – do 18. júna 2021 (pozvanie na pracovný pohovor na základe výberu podľa zaslaných dokumentov)

Ďalšie informácie:
ŽIADOSTI ZASIELAJTE NA E-MAILOVÚ ADRESU:
[email protected]
do predmetu správy uveďte:
SMŠ – priezvisko a meno
/email zriadený len pre žiadosti uchádzačov o zamestnanie/
Pracovný pomer na dobu určitú do 31. 08. 2022 (s možnosťou predĺženia o jeden rok alebo zmeny pracovného pomeru na dobu neurčitú).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola
Haburská 15
08006 Prešov
www.drobcek-skolkajasle.sk
0905385506
Kontaktná osoba
Mária Hlinková
0905 385 506