Predmet

Riaditeľ

Základná škola s MŠ, Borša

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ružová 304, Borša
Termín nástupu
01.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
02.07.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
191

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Obec Borša, zastúpená starostkou obce, ul. Ružová č. 188/2, PSČ 076 32, IČO: 00331341, podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, ul. Ružová č.304, Borša, PSČ 076 32, IČO: 35541261, s predpokladaným nástupom od 01. augusta 2021.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky :
- kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zák. č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa zák. č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods.5 zák. č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požadované predpoklady :
- morálna bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- znalosť školskej legislatívy,
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti do výberového konania
- Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- Profesijný životopis v štruktúrovanej forme,
- Úradne osvedčené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- Úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutí kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa zák. č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa ZŠ a MŠ podľa § 16 zák. č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Vypracovaný písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
- Písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania podľa zák. č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky :
Platové náležitostí budú určené podľa osobitného predpisu, ktorým je zák. č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:
Do 02.07.2021 do 11.00 hodiny na Obecný úrad v Borše, pričom rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo podateľne Obecného úradu Borša. Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie riaditeľ ZŠ s MŠ“ na adresu Obec Borša, ul. Ružová č. 188/2, PSČ 076 32. Výberové konanie sa uskutoční v budove Základnej školy s materskou školou. Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzača, ktorý nespĺňa požadované podmienky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s MŠ
Ružová 304
07632 Borša
www.zsborsa.edu.sk
0566683360
Kontaktná osoba
Mgr. Zuzana Lacková
+421566683360