Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Veľká Lúka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Medzinár. dňa detí 131/17, Veľká Lúka
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
20

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
využívanie informačno-komunikačných technológií
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti požadované pre učiteľa materskej školy v zmysle § 10 zákona č.138/2019 Z.z. a prílohy č.1 vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch, vítané sú uchádzačky s vysokoškolským vzdelaním a prvou atestáciou pre možný kariérny postup.
Bezúhonnosť a ovládanie štátneho jazyka.
Adresa podania žiadosti: Obec Veľká Lúka, Veľkolúcka 39, 96231 Veľká Lúka. kontaktná osoba - Mgr. Jarmila Hudáková- [email protected]
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
-písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením kontaktu-tel.mail
-motivačný list
-overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
-profesijný životopis
-zdravotná spôsobilosť/telesná a duševná/ v zmysle § 16 zákona 138/2019
-odpis registra trestov/zaregistrovaná žiadosť o vydanie odpisu/
-písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania.
Zalepenú obálku je potrebné označiť v ľavom hornom rohu "NEOTVÁRAŤ -výberové konanie 2021-učiteľka MŠ" s uvedením odosielateľa.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Medzinár. dňa detí 131/17
96231 Veľká Lúka
0455442118
Kontaktná osoba
Jarmila Hudáková
0948012813