Predmet

Zástupca riaditeľa

Gymnázium, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 2, Dubnica nad Váhom
Termín nástupu
01.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
05.07.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
430

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilá úroveň práce s MS Excel, aSc Agenda a Edupage
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky:
• min. 5 rokov pedagogickej praxe
• 1. atestácia, alebo jej náhrada
• znalosť príslušnej legislatívy
• ovládanie štátneho jazyka
• ovládanie anglického jazyka min. úroveň B2
• organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti
• osobnostné a morálne predpoklady
• občianska bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť

Prihlášku do výberového konania spolu s
• overenými dokladmi o splnení kvalifikačných predpokladov,
• osobným dotazníkom,
• profesijným životopisom
• čestným vyhlásením o bezúhonnosti
• lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti
• písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
je potrebné doručiť osobne/poštou najneskôr do 21.06.2021 na adresu Gymnázium, Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom s vyznačením: „Výberové konanie – zástupca RŠ – neotvárať“

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
www.gymdb.sk
0424422380
Kontaktná osoba
Mgr. Adriana Vančová
0901918456