Predmet

Riaditeľ

Základná umelecká škola, Tisovec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Francisciho 803, Tisovec
Termín nástupu
26.7.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.07.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
160

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady – sú požadované podľa § 10 ods. 1 a §12 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. – vyžadovaný stupeň vzdelania v príslušnom odbore alebo študijnom odbore a príslušnom študijnom programe: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, vyššie odborné vzdelanie pre kategóriu učiteľa základnej umeleckej školy, podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
Príloha č. 1
I. diel - učiteľ školy a školského zariadenia:
V. časť – učiteľ základnej umeleckej školy.

OSTATNÉ PREDPOKLADY A PODMIENKY:
1. zaradenie do kariérneho stupňa učiteľ základnej umeleckej školy s prvou atestáciou (§ 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.);
2. výkon pedagogickej činnosti minimálne 5 rokov, bez dôb materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon „č. 596/2003 Z. z.“);
3. bezúhonnosť (§ 15 zákona č. 138/2019 Z. z.);
4. zdravotná spôsobilosť - telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť (§ 16 zákona č. 138/2019 Z. z.);
5. ovládanie štátneho jazyka (§ 17 zákona č. 138/2019 Z. z.).
Ďalšie požiadavky
PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O:
1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní;
2. overená kópia dokladu o splnení kvalifikačných predpokladov;
3. overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady);
4. preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa školského zariadenia - potvrdenie všeobecného lekára;
5. čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti;
6. návrh koncepcie rozvoja ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY TISOVEC (§ 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.);
7. profesijný životopis;
8. potvrdenia o dĺžke pedagogickej činnosti;
9. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (príloha č. 1 vyhlásenia výberového konania),
zasielajte do 22. 06. 2021 na adresu:

Mestský úrad Tisovec
Oddelenie sociálno-správne a školstva
Nám. Dr. V. Clementisa 1/1
980 61 Tisovec

s vyznačením na obálke:
NEOTVÁRAŤ
VÝBEROVÉ KONANIE ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA TISOVEC

Záujemca, ktorý splní predpoklady vyhláseného výberového konania na výkon kariérovej pozície riaditeľa školy pracovnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca bude písomne pozvaný na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. neskôr do 7 kalendárnych dní pred výberovým konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola
Francisciho 803
98061 Tisovec
0475493272
Kontaktná osoba
Tibor Tokár
0911942421