Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Lietava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lietava 216, Lietava
Termín nástupu
25.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
167

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC, Microsoft Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady zasielajte na zverejnenú e-mailovú adresu školy ([email protected]) alebo poštou do 04.06.2021.

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o prijatie do zamestnania + motivačný list
• profesijný životopis

• kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z.z.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. – u úspešného uchádzača sa preukazuje lekárskym potvrdením pred vznikom pracovnoprávneho pomeru,
• ovládanie štátneho jazyka.

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/3003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca.

Schopnosť vyučovať hudobnú výchovu na 2. stupni ZŠ je výhodou

Len vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Lietava 216
01318 Lietava
www.zslietava.edupage.org
0415971026
Kontaktná osoba
Tatiana Obložinská
0905454707