Predmet

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Kuklov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nová 203, Kuklov
Termín nástupu
02.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
05.07.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
16

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
aktívna znalosť práce s PC /Microsoft – Word, Excel, Internet, Powerpoint/
Vzdelanie
• získanie profesijných kompetencií podľa § 9 ods. 1, § 10 ods. 1, § 11 ods. 1 a/ zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou v súlade s § 39 ods. 3 a/ až b/, § 59 a § 80 ods. 1 a/ zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ďalšie požiadavky
• bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
• osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
• organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Nová 203
90878 Kuklov
0346582135
Kontaktná osoba
Iveta Holková
0904367684