Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Matice slovenskej 13, Prešov
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
197

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
tvorba webových stránok, správa facebookového profilu školy
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
 žiadosť
 profesijný životopis
 motivačný list
 súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 fotokópie dokladov o vzdelaní
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania

Iné požiadavky:
 ovládanie štátneho jazyka
 ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), spoľahlivosť, komunikatívnosť
 práca s PC – tvorba webových stránok, správa facebookového profilu školy
 znalosť anglického jazyka na úrovni minimálne B2 (Jolly Phonics a Direct Method for English)
 znalosť metódy fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina
 hra na hudobný nástroj
 základy dramatického umenia (napr. recitačné súťaže, muzikály, divadelné predstavenia...)
 skúsenosť s vedením detského ľudového súboru
 využívanie špecifických výtvarných techník (v oblasti práce s deťmi, estetizácia vonkajších a vnútorných priestorov školy)
 príprava detí v oblasti športu
 skúsenosti s tvorbou a realizáciou malých a veľkých projektov
Iné požiadavky uvedené v tejto časti konkretizujte v životopise (europass) v časti Osobná spôsobilosť.

Informácia o plate:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe od 738,50 € / mesiac.

Miesto výkonu práce:
Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov (od 1. 9. 2021 Základná škola s materskou školou)

Rozsah úväzku:
2 x 100% (resp. podľa počtu prijatých detí do MŠ)

Ukončenie výberového konania:
Doručenie písomností – do 10. júna 2021
Pohovory – do 25. júna 2021 (pozvanie na pracovný pohovor na základe výberu podľa zaslaných dokumentov)
Časť pohovoru bude prebiehať v anglickom jazyku.

Ďalšie informácie:
ŽIADOSTI ZASIELAJTE NA E-MAILOVÚ ADRESU:
[email protected]
do predmetu správy uveďte:
MŠ – priezvisko a meno
/email zriadený len pre žiadosti uchádzačov o zamestnanie/
Pracovný pomer na dobu určitú do 31. 08. 2022 (s možnosťou predĺženia o jeden rok alebo zmeny pracovného pomeru na dobu neurčitú).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Matice slovenskej 13
08001 Prešov
www.zsmaticeslovenskej.sk
0517713331
Kontaktná osoba
PaedDr. Renáta Rodáková
0905846748