Predmet

Riaditeľ

Základná škola, Pezinok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Na bielenisku 2, Pezinok
Termín nástupu
01.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
02.07.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
434

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
aktívna znalosť práce s PC (Microsoft - Word, Excel, Internet, Powerpoint)
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:

- získanie profesijných kompetencií podľa § 9 ods. 1, § 10 ods. 1, § 11 ods. 1 a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou v súlade s § 39 ods. 3 a) až b), § 59 a § 90 ods. 1 a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalšie požiadavky a kritériá:

- bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – preukázaná čestným prehlásením o bezúhonnosti pred výberovým konaním a po výberovom konaní odpisom RT,
- zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
- osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov uchádzačov:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník, motivačný list,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
- doklad o absolvovaní 1. atestácie a v prípade absolvovania funkčného vzdelávania alebo funkčného inovačného vzdelávania podľa § 89 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov aj doklad o jeho absolvovaní,
- písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti,
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prihlášok: 25. 05. 2021
Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím.
Prihlášky možno doručiť poštou alebo osobne do podateľne MsÚ Pezinok v termíne do 25. 05. 2021 do 17.00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom: „Neotvárať-VK-riaditeľ ZŠ J. Kupeckého“ na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Na bielenisku 2
90201 Pezinok
www.zsnabielenisku.sk
0336404729
Kontaktná osoba
Školský úrad
0336901306