Psychológ, školský psychológ

Gymnázium Andreja Vrábla, Levice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mierová 5, Levice
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
04.06.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
695

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Základné používateľské znalosti
Vzdelanie
Požadované vzdelanie a kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Požadovaným stupňom vzdelania je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia.
Ďalšie požiadavky
Požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby
výberového konania,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č.138/2019
Z.z.
Náplň práce:
Odborná práca vykonávaná školským psychológom.
Zamestnanecké benefity:
- príspevok zamestnávateľa na dôchodkové sporenie vo výške 2%
hrubej mzdy odo dňa nástupu do zamestnania,
- po uplynutí zákonom stanovenej lehoty poskytovanie rekreačných
poukazov,
- ďalšie benefity poskytované zo sociálneho fondu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5
93403 Levice
www.gav.sk
0366312631
Kontaktná osoba
Mgr. Vladimír Tóth
0366312631