Zástupca riaditeľa

Základná škola, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Turnianska 10, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
01.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
385

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office-pokročilý, internet
Vzdelanie
• kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona MŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa
• skúška z 1. atestácie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo relevantná alternatíva
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Iné požadované predpoklady a kritériá na výkon funkcie:
• aktívne ovládanie aSc agendy,
• komunikatívne zručnosti,
• schopnosť riadenia tímu,
• aplikovať relevantné školské dokumenty,
• znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
• znalosť legislatívy pre oblasť školstva,
• osobnostné a morálne predpoklady,
• poznať potreby a koncepciu školy,
• schopnosť prijať zodpovednosť,
• flexibilita v rozhodovaní.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady k prihláške:
• písomná žiadosť' o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• overené kópie dokladov o požadovanom vzdelaní,
• overená kópia osvedčenia o absolvovaní prvej atestácie,
• písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prihlášky v uzavretej obálke s označením:
„Výberové konanie - ZŠ Turnianska 10 - Neotvárať!“
žiadame poslať do 13 mája 2021 na adresu ZŠ Turnianska 10, 851 07 Bratislava alebo podať osobne v kancelárii tajomníčky školy.
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačovi oznámené písomne najmenej päť dní pred jeho uskutočnením.
Prípadné ďalšie informácie k výberovému konaniu je možné získať na telefónnom čísle: +421 903 442 829 alebo e-mailom na adrese: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Turnianska 10
85107 Bratislava-Petržalka
www.zstuba.edu.sk
0263828826
Kontaktná osoba
Mgr. Zlata Halahijová
+421903442829