Riaditeľ

Základná škola, Trenčín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Východná 9, Trenčín
Termín nástupu
01.7.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
223

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, , Excel, Internet
Vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- vykonanie prvej atestácie podľa § 59 a § 90 ods. 1 písmeno a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky
Kritériá podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a 552/2003 Z. z.:
- ovládanie štátneho jazyka
- znalosť príslušnej legislatívy
- organizačné a riadiace schopnosti a komunikatívnosť
- osobnostné a morálne predpoklady
- občianska bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
Požadované doklady:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška),
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní 1. atestácie a v prípade absolvovania funkčného vzdelávania alebo funkčného inovačného vzdelávania podľa § 89 zákona č. 138/2019 Z. z. aj doklad o jeho absolvovaní,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník, motivačný list,
- návrh koncepcie rozvoja základnej školy,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti,
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z.
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Prihlášky posielajte na adresu: Mestský úrad Trenčín – Útvar školstva, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín.
Obálku označte: Výberové konanie, ZŠ, Východná 9, Trenčín – „Neotvárať!“

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Východná 9
91108 Trenčín
www.zsvychodnatn.edu.sk
0326528513
Kontaktná osoba
Ing. Ľubica Horňáčková
0910 462 110