Vychovávateľ

Centrum voľného času RELAX, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
SNP 9, Rimavská Sobota
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.05.2021
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo prvého stupňa, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
Iné kritéria a požiadavky:

bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka
ovládanie práce s PC
výhodou je hra na hudobný nástroj/nie je podmienkou
tanečné zručnosti z oblasti folklóru, moderný tanec
zručnosti v oblasti športu
pozitívny vzťah k deťom, zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť, flexibilita a komunikatívnosť, kreativita, tvorivosť, profesionálne vystupovanie
manažérske a organizačné schopnosti pri vedení detí, skúsenosti v tvorbe projektov

Požadované doklady:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
profesijný štruktúrovaný životopis
fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a kvalifikácii
motivačný list
písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby personálnej agendy (v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov)
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

Žiadosti s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 14.5.2021 na adresu:

Centrum voľného času Relax, SNP č. 9, 979 01 Rimavská Sobota

Len uchádzači spĺňajúci všetky kvalifikačné predpoklady a požiadavky budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum voľného času RELAX
SNP 9
97901 Rimavská Sobota
www.cvcrelaxrs.webnode.sk
0475624576
Kontaktná osoba
PaedDr. Ivana Pivarníková
0911 174 151