Sociálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Rabčice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rabčice 194, Rabčice
Termín nástupu
01.5.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.04.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
269

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Vzdelanie
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie predpoklady:
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť.


Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .


funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov na dobu do 31.08.2021.
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 29. apríla 2021. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, alebo dátum odoslania emailu s požadovanou dokumentáciou. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.
Ďalšie požiadavky

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Rabčice 194
02945 Rabčice
www.zsrabcice.sk
0435594206
Kontaktná osoba
PaedDr. Viera Baláková
0911924345