Psychológ, školský psychológ

Stredná priemyselná škola technická, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
462

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, Edupage na užívateľskej úrovni
Vzdelanie
Vzdelanie:
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a podľa vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Požadovaným stupňom vzdelania je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia.
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:
-bezúhonnosť
-zdravotná spôsobilosť
-ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:
-žiadosť o prijatie do zamestnania
-profesijný životopis
-kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
-súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
-čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Ďalšie požiadavky
Zručnosti:
Znalosť práce s PC – užívateľská úroveň používania MS Office a internetu, skúsenosť s prácou v EduPage výhodou.

Platové zaradenie a plat:
Nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške od 1035 €.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné posielať poštou alebo e-mailom na adresu školy najneskôr do 16. mája 2021.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola technická
Hviezdoslavova 6
05201 Spišská Nová Ves
www.spst.sk
0534466249
Kontaktná osoba
Mgr. Monika Hodnická
053 4466249