Riaditeľ

Materská škola, Svätý Jur

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pezinská 1, Svätý Jur
Termín nástupu
01.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.04.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
122

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
aktívna znalosť práce s počítačom (Word, Excel, Internet pokročilý)
Vzdelanie
- kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ukončené úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre MŠ v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)
- predpoklady na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prvá atestácia)
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky:
- predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z.z.
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
- samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
- znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné predložiť:
- prihláška do výberového konania
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- overený doklad o absolvovaní prvej atestácie
- profesijný životopis
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy pre príslušnú materskú školu
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa materskej školy
- čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia v zmysle § 3 ods.7 písm. a) ,c) a e) a ods.8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s nariadením EP a Rady 2016/679 o GDPR a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť najneskôr do 30.04.2021 do 11:00 hod. v zalepenej obálke s uvedením svojho mena a adresy a s označením „Výberové konanie MŠ Pezinská - neotvárať“ na adresu:
Mestský úrad Svätý Jur
Prostredná č. 29
900 21 Svätý Jur

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Pezinská 1
90021 Svätý Jur
0244971215
Kontaktná osoba
Bc. Ľubica Lackovičová
02/49202310