Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola technická ako organizačná zložka Spojenej školy, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Aprobácia
Fyzika, Matematika
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
619

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce na PC, zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu, flexibilita, komunikatívnosť.
Vzdelanie
- požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo fyzika - matematika
Ďalšie požiadavky
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
- profesijný životopis,
- doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške,
- potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
- súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola technická ako organizačná zložka Spojenej školy
Ľ. Podjavorinskej 22
08005 Prešov
www.spojenask.edupage.org
0517705288
Kontaktná osoba
Mgr. Ján Holub
0914203203