Predmet

Riaditeľ

Centrum voľného času, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pod hájom 1356, Dubnica nad Váhom
Termín nástupu
01.7.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.06.2021
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet pokročilý, Word, OpenOffice
Vzdelanie
Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti
- podľa § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods. 3 citovaného zákona
- kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v zmysle § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie stupňa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.
- zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z,
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- overené kópie dokladov o vzdelaní, o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja CVČ (v rozsahu 1-2 strany / A4),
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie starší ako 3 mesiace),
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti o účasť na výberovom konaní.

Platové podmienky – v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov min. 1118,00 € v závislosti od započítanej praxe, k platu sa pripočíta funkčný príplatok a osobný príplatok.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej obálke s označením:

„Výberové konanie CVČ – NEOTVÁRAŤ !“

najneskôr do 26.05.2021 na adresu :

Mestský úrad Dubnica nad Váhom,
oddelenie školstva,
Bratislavská 434/9,
018 41 Dubnica nad Váhom

viac na www.dubnica.eu

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum voľného času
Pod hájom 1356
01841 Dubnica nad Váhom
www.cvcdub.edu.sk
0424422765
Kontaktná osoba
Mária Balážová
0918117044