Filtre

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Žiar nad Hronom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jilemnického 2, Žiar nad Hronom
Termín nástupu
15.4.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.4.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
306

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, Word, Excel, PPT,...
Vzdelanie
v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, št. odbor psychológia v príslušnom študijnom odbore; môže byť zameraný aj na pedagogickú psychológiu, školskú psychológiu, poradenskú psychológiu alebo pracovnú a organizačnú psychológiu,
- v prípade získania vzdelania podľa predpisov účinných od 1.4.2002 do 31.8.2019 študijný odbor psychológia alebo učiteľstvo akademických predmetov zameraný na učiteľstvo psychológie v kombinácii s iným predmetom,
- vysokoškolské vzdelanie získané podľa predpisov účinných do 31.3.2002 študijný odbor psychológia alebo pedagogika - psychológia absolvovaný na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave do 31. decembra 1995.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť,
- profesijný životopis,
- diplom z vykonania štátnej skúšky v požadovanom odbore,
- iné diplomy, osvedčenia, certifikáty preukazujúce formy profesijného rozvoja

Platové podmienky:
- v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Jilemnického 2
96501 Žiar nad Hronom
zsjilemnickehozh.edupage.org
0456724779
Kontaktná osoba
Mgr. Drahomíra Hanzlíková
0911460425

Reagovať na ponuku